Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden en Reglementen

Algemene Voorwaarden en Reglementen Rondje Pampus Zwemevenement en Rondje Pampus Challenge

Algemene Voorwaarden en Reglementen van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door de Stichting Rondje Pampus, gevestigd aan de Weesperzijde 142 3, 1091 ET Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85285528, hierna te noemen de Stichting.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden en het daaronder vallende reglement wordt verstaan onder:

Evenement:

het door de Stichting in enig jaar te organiseren zwemevenement ‘Rondje Pampus’;

Challenge:

het door de Stichting in enig jaar te organiseren zwemevenement ‘Rondje Pampus Challenge’;

Inschrijver:

de natuurlijke persoon die zich op een door de Stichting toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement;

Loting:

het in artikel 3 hieronder uiteengezette mechanisme dat bij over-inschrijving gehanteerd wordt om de maximaal toegestane Deelnemers te bepalen;

Deelnemer:

de Inschrijver die door de Loting is toegelaten tot deelname aan een Evenement;

Challenger:

de natuurlijke persoon die zich op een door de Stichting toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Challenge;

Product en/of Dienst:

aanvullende producten of diensten die in het kader van het Evenement of de Challenge door anderen dan de Stichting worden geleverd;

Leverancier:

de partij die het Product en/of de Dienst levert;

Website:

de door de Stichting ten behoeve van het Evenement in het leven geroepen website www.stichtingrondjepampus.nl;

Algemene Voorwaarden:

de in dit document vervatte algemene voorwaarden met bijbehorende reglementen.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de Stichting en de Inschrijver en Deelnemer die betrekking heeft op het Evenement of de Challenge.

 

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING

2.1 Omdat er voor het Evenement, in verband met het transport naar en van het Forteiland Pampus, een beperkt aantal mensen kan worden toegelaten, werkt de Stichting met een inschrijving en een daaropvolgende loting indien het aantal inschrijvingen het toelaatbare aantal mensen overschrijdt. Voor de Challenge geldt deze beperking in het aantal deelnemers niet zodat geen loting hoeft plaats te vinden. Daarom wordt het mechanisme van inschrijving hierna voor het Evenement en voor de Challenge afzonderlijk uitgewerkt.

2.2 Een natuurlijke persoon kan zijn of haar wens tot deelname aan het Evenement kenbaar maken door zich te registreren als Inschrijver. Dit doet hij/zij door het daartoe via de Website beschikbare inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen, het inschrijfgeld uiterlijk de donderdag voor de Loting volledig te voldoen, en door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

2.3 Een natuurlijke persoon kan zich inschrijven voor deelname aan de Challenge door het daartoe via de Website beschikbare inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen, het inschrijfgeld bij inschrijving volledig te voldoen, en door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

2.4 Inschrijfgelden worden ieder jaar opnieuw vastgesteld voor het in dat betreffende jaar te houden Evenement.

2.5 Een Deelnemer of Challenger dient op de dag waarop het Evenement of de Challenge wordt gehouden tenminste de minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

2.6. Het is Deelnemer niet toegestaan om zijn/haar inschrijving te wijzigen voor wat betreft de te zwemmen afstand.

2.7 Bij inschrijving wordt de Inschrijver in de gelegenheid gesteld een Product en/of Dienst te bestellen. Deze bestelling kan nadien niet meer worden gewijzigd.

 

ARTIKEL 3: LOTING EN DEELNAME

3.1 Na sluiting van de op de Website aangegeven termijn van inschrijving voor het Evenement wordt, indien meer inschrijvingen zijn binnengekomen dan er beschikbare plaatsen zijn, door een onafhankelijke derde een loting gehouden. Hierdoor wordt het aantal inschrijvingen gereduceerd tot het maximum toegestane hoeveelheid deelnemers.

3.2 Inschrijvers die door de Loting niet kunnen deelnemen worden hiervan onverwijld op de hoogte gesteld, met restitutie van het door hen betaalde inschrijfgeld. Deze restitutie geschiedt onder inhouding van het in artikel 5 bedoelde percentage. Een eventueel besteld Product kan, op verzoek van de Inschrijver en slechts na voldoening van de portokosten, worden opgestuurd.

 

ARTIKEL 4: ANNULEREN

4.1. Annuleren kan te allen tijde. De Deelnemer of Challenger brengt de Stichting daarvan op de hoogte zodat de Stichting de vrijgevallen plek door een ander kan laten opvullen.

4.2 Bij annulering worden inschrijfkosten niet gerestitueerd. De Deelnemer accepteert dat zijn/haar bijdrage het in artikel 5 genoemde doel ten goede komt.

4.3 In alle gevallen van annulering kan een eventueel besteld Product, op verzoek van de Inschrijver/Deelnemer/Challenger, en slechts na voldoening van de portokosten, worden opgestuurd.

4.4 De Stichting kan op grond van uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden besluiten het Evenement en/of de Challenge af te gelasten. Hieronder wordt in ieder geval begrepen onveilige weersomstandigheden, onvoldoende waterkwaliteit, een gebrek aan gekwalificeerde vrijwilligers, het niet verkrijgen of vervallen van de voor het Evenement noodzakelijke vergunning(en), en/of uitval van de scheepvaart verbinding naar en van het Forteiland Pampus.

4.5 Door het in het vorige lid van dit artikel genoemde besluit ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer of Challenger gemaakte kosten in relatie tot het Evenement of de Challenge.

4.6 Uitzondering op de in het vorige lid van dit artikel bedoelde situatie is een annulering door de Stichting van het Evenement of de Challenge in geval van Corona. In dat geval krijgen de Deelnemer en Challenger de volgende opties aangeboden:

Restitutie van de waarde van hun inschrijfgeld minus 10% conform artikel 5.

 

ARTIKEL 5: DOELSTELLING EN EXPLOITATIE OVERSCHOT

5.1 De Stichting organiseert het Evenement en de Challenge in het kader van haar primaire doelstelling: het aandacht vragen voor de verbetering van de waterkwaliteit en de natuur in het IJsselmeergebied.

5.2 Het totaal van de inschrijfgelden, schenkingen en de door sponsoren gedoneerde bedragen, minus de kosten voor de organisatie van het Evenement en de Challenge, en minus de voor de organisatie van toekomstige activiteiten gebudgetteerde bedragen, doneert de Stichting aan charitatieve instellingen die een bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit en de natuur in het IJsselmeergebied.

5.3 Los van de in het vorige lid van dit artikel genoemde algemene regel bestempelt de Stichting een bedrag gelijk aan 10% van het inschrijfgeld voor besteding aan een charitatieve instelling als hiervoor in dit artikel bedoeld. Bij eventuele restituties na uitloting of na toegelaten annulering zal die 10% ingehouden worden op de restitutie.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Deelname aan het Evenement of de Challenge geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer of de Challenger mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Stichting niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

6.2 De Deelnemer of Challenger dient afdoende verzekerd tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn/haar overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het Evenement of aan de Challenge.

6.3 De Deelnemer of Challenger verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart aan deze eis te voldoen. Ook verklaart hij/zij zich door training en anderszins voldoende te hebben voorbereid op het Evenement of de Challenge.

6.4 De Deelnemer of Challenger vrijwaart de Stichting voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer of Challenger toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement of de Challenge. De Deelnemer of Challenger dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6.5 De Deelnemer of Challenger dient een aansprakelijkheidsclaim op basis van de in lid 1 van dit artikel bedoelde uitzonderingssituatie uiterlijk 14 dagen na einde van het Evenement of de Challenge bij de Stichting in te dienen.

6.6 De Stichting behoudt zich het recht om deelname aan het Evenement of de Challenge te beëindigen indien en zodra een Deelnemer of Challenger op enige wijze in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling. De Stichting stelt de betreffende Deelnemer of Challenger hiervan onverwijld op de hoogte. Voor schade die de Deelnemer of Challenger mocht leiden als gevolg van deze beëindiging kan de Stichting niet aansprakelijk gesteld worden.

 

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS

7.1 De door een Inschrijver, Deelnemer of Challenger verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand. Door inschrijving voor een Evenement, of deelname aan een Evenement of Challenge verleent een Inschrijver, Deelnemer of Challenger toestemming aan de Stichting tot noodzakelijk gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Inschrijver, Deelnemer of Challenger en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Inschrijver, Deelnemer of Challenger.

7.2 Deelnemer en Challenger verlenen door deelname aan het Evenement of de Challenge toestemming aan de Stichting tot openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

7.3 Indien een Deelnemer of Challenger besluit Producten en/of Diensten aan te schaffen of af te nemen die door de Stichting bij inschrijving of op de dag van het Evenement of de Challenge worden aangeboden, worden de strikt noodzakelijke persoonsgegevens om Product en/of Dienst te leveren gedeeld met de betreffende Leverancier.

ARTIKEL 8: PORTRETRECHT

Deelnemer en Challenger verlenen bij voorbaat toestemming aan de Stichting voor openbaarmaking via de Website, maar ook via andere media, van tijdens of rond het Evenement of de Challenge gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop de Deelnemer of Challenger zichtbaar is.

ARTIKEL 9: DIVERSEN

9.1 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Stichting de Website geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

9.2 Deelnemer en Challenger ontvangen na afloop van het Evenement of de Challenge een oproep van de Stichting met het verzoek feedback te geven ter evaluatie.

9.3 De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de Stichting aangepast worden. De geactualiseerde versie zal onverwijld door de Stichting op de Website beschikbaar worden gesteld.

9.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

 

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

Op relatie tussen de Stichting enerzijds en de Inschrijver, Deelnemer en Challenger anderzijds, is, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing het Nederlands recht. Eventuele geschillen die uit deze relatie voortvloeien of anderszins verband houden met het Evenement of de Challenge worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

 

REGLEMENT RONDJE PAMPUS

In verband met de vaste vertrektijd van de boot die de Deelnemers naar Forteiland Pampus vervoert, dient de Deelnemer zich uiterlijk een half uur voor vertrek van die boot bij het opgegeven startpunt te melden met zijn/haar startnummer voor registratie en briefing. De Deelnemer dient zich daarbij aan de hand van een geldig legitimatiebewijs te identificeren.

 

Eventuele aanpassingen aan het Evenement worden medegedeeld tijdens de briefing. Aanpassingen kunnen genoodzaakt worden door overmacht in zijn algemeen, en in het bijzonder door de dan geldende weersomstandigheden, de watertemperatuur, de kwaliteit van het water, en eventuele wijzigingen in zwemafstand.

 

Het vertrek van de boot wordt niet uitgesteld om op Deelnemers te wachten. Deelnemers die niet tijdig verschijnen zijn uitgesloten van deelname aan het Evenement en kunnen geen aanspraak maken op restitutie van het inschrijfgeld.

 

Deelnemers mogen, ook niet als zij te laat zijn verschenen voor registratie, niet op eigen gelegenheid naar het Forteiland Pampus varen om deel te nemen aan het Evenement. Indien een Deelnemer na afloop van het Evenement niet met de door de Stichting ingezette boot terug wil varen, dient hij/zij dit vooraf bij registratie aan te geven.

 

Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van verkeersregelaars, politiebeambten en door de Stichting ingeschakelde vrijwilligers op te volgen. Een deelnemer die hier niet aan voldoet zal uit het Evenement worden genomen en gediskwalificeerd worden. De Stichting en haar Wedstrijdleider zijn in dit verband bevoegd om Deelnemers te diskwalificeren.

 

Een Deelnemer dient tijdens het Evenement gebruik te maken van de badmuts die bij de registratie is verkregen. Deze dient te worden gedragen zolang de Deelnemer in het water is. Dit geldt dus ook voor het inzwemmen.

 

De Deelnemer wordt bij inschrijving en bij het verlaten van het water geregistreerd op basis van zijn/haar startnummer en naam. Zo controleert de Stichting welke deelnemers gestart en gefinisht zijn. Het aanbrengen van het startnummer dient te gebeuren voor de Deelnemer zich insmeert met Vaseline of andere smeermiddelen.

 

Het is de Deelnemers niet toegestaan zwemvliezen, paddles, snorkels en drijfmiddelen te gebruiken tijdens het Evenement. Het gebruik van koptelefoons of oordoppen is evenmin toegestaan.

Zwem- of duikbrillen mogen worden gedragen. Het is Deelnemers niet toegestaan om prestatie bevorderende middelen, middelen die het gevoel van vermoeidheid onderdrukken of andere verboden middelen te gebruiken.

De Deelnemer draagt bij de weersomstandigheden en watertemperatuur passende kleding. De Stichting hanteert hierbij als regel dat wetsuits dienen te worden gedragen bij een watertemperatuur tot 19 graden.

Deelnemers dienen zich te houden aan de op het water geldende regels (tenzij door betrokken veiligheidsdiensten en/of vrijwilligers van de Stichting anders aangegeven) en zij dienen zich ervan bewust te zijn dat het zwemwater toegankelijk blijft voor gebruik door hulpdiensten en aan het evenement verbonden voertuigen.

 

De Deelnemer die tijdens het zwemmen hulp nodig heeft dient dit kenbaar te maken door met de armen boven het hoofd te zwaaien. Als een Deelnemer hulp ontvangt tijdens het zwemmen (bijvoorbeeld van een volgboot, kanoërs of reddingsbrigade) kan dit leiden tot diskwalificatie als zich een situatie voordoet zoals in de volgende alinea bedoeld.

 

Het medische team van de Stichting is gerechtigd om een Deelnemer uit het Evenement te nemen wanneer ze voortzetting niet verantwoord achten. Dit kan onder meer, maar niet uitsluitend, in gevallen van gebrek aan zwemvaardigheid en kennelijke gezondheidsproblemen.

 

Wanneer een Deelnemer ervoor kiest het Evenement voortijdig te verlaten dan dient hij/zij om hulp te vragen op de in het hier direct voorafgaande artikel bedoelde wijze. In geen geval mag de betreffende Deelnemer naar de wal zwemmen. Dit omdat er een scherpe rand vol messcherpe mosselen langs die wal loopt en tevens omdat de Wedstrijdleider zo het overzicht verliest over het aantal Deelnemers in het water. Op de hulpvraag dient de Deelnemer te wachten op het arriveren van een volgboot. Deze zal de Deelnemer naar de wal brengen en de Wedstrijdleider zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Deelnemer zich niet aan deze regel houdt, en er daarom wordt overgegaan tot een zoek- en reddingsactie dan zullen de bijbehorende kosten op de betreffende Deelnemer worden verhaald.

 

Deelnemers dienen zich goed en sportief te gedragen, en worden geacht om andere Deelnemers, medewerkers van de Stichting en haar vrijwilligers netjes en respectvol te behandelen. Overtredingen hierop (zowel voor, tijdens als na het Evenement) kunnen leiden tot diskwalificatie door de Wedstrijdleider.

 

Het weggooien van afval is enkel toegestaan in afvalzones. De afvalzones bevinden zich rondom de verzorgingsposten en worden duidelijk aangegeven. Gooit een Deelnemer afval weg buiten deze zone wordt hij of zij gediskwalificeerd door de Stichting of haar Wedstrijdleider.

 

Wanneer een zogenaamde cut-off time in de informatie tijdens de briefing aan de Deelnemer is aangegeven behoudt de Stichting zich het recht voor om Deelnemers die dan nog niet gefinisht zijn uit de wedstrijd te nemen.

 

REGLEMENT RONDJE PAMPUS CHALLENGE

De Challenge wordt eens per kalenderjaar door de Stichting georganiseerd in de daartoe op de Website aangegeven periode. Een Challenger kan hieraan één keer meedoen, en kan dus ook maximaal 1 keer als winnaar worden uitgeroepen.

De te winnen prijzen worden voor aanvang van de Challenge op de Website kenbaar gemaakt. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Ook zijn zij niet inwisselbaar voor geld. Indien de Challenger de prijs weigert, of het de Stichting onmogelijk maakt de prijs uit te reiken, vervalt deze.

Mocht er over de uitgekeerde prijs kansspelbelasting moeten worden afgedragen, dan zal de Stichting de betreffende belasting voor haar rekening nemen.

De winnaar(s) van de Challenge zal (zullen) worden bepaald door een onafhankelijke derde. De desbetreffende notaris zal, indien mogelijk, binnen een week na afloop van de Challenge de winnaar(s) van de Challenge bepalen. De uitslag is bindend.

Een winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld door de Stichting. Met hem/haar zal daarbij worden overlegd over de uitreiking van de prijs.

Indien een prijs buiten de schuld van de Stichting niet binnen 3 maanden na bekendmaking van de winnaar is ontvangen door die winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de Stichting.

Indien voor deelname aan de Challenge wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren, garandeert de Challenger dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat deze ook anderszins niet onrechtmatig is. De Challenger vrijwaart de Stichting wat dit betreft voor aanspraken van derden.

De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Challenge, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

– de door haar uitgekeerde prijzen;

– het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Challenge en/of het wijzigen van de prijzen;

– het onrechtmatig gebruik van de systemen van Strava door een derde.

In geval van overmacht behoudt de Stichting zich het recht voor om de Challenge, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Challenge te wijzigen al naar gelang de omstandigheden dit vereisen.

Een winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van de Stichting heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

Op de Challenge en de aan de Stichting verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Strava van toepassing, die te vinden zijn op https://www.strava.com/legal/privacy en https://www.strava.com/legal/cookie_policy.

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Stichting Rondje Pampus

Algemene Verkoopvoorwaarden voor het aanbieden van producten en/of diensten op afstand aan consumenten door Stichting Rondje Pampus, gevestigd aan de Weesperzijde 142, 1091 ET  Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85285528, hierna te noemen de Stichting.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Stichting;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Stichting ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Stichting: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Stichting georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Stichting gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Stichting.

 

Artikel 2 – Identiteit van de Stichting

Stichting Rondje Pampus
Weesperzijde 142
1091 ET Amsterdam
Nederland
E-mail: support@stichtingrondjepampus.nl
KvK nr: 85285528

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Stichting en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Stichting en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Stichting in te zien en zij op zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De Stichting is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Stichting gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Stichting niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Stichting kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Stichting de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de Stichting zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de Stichting is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Stichting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Stichting kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Stichting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Stichting zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de Stichting waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Stichting deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de Stichting bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Stichting retourneren, conform de door de Stichting verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Stichting. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Stichting heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de Stichting bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Stichting dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de Stichting niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De Stichting kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Stichting dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de Stichting tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Stichting geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Stichting producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Stichting geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Stichting dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Stichting niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De Stichting staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Stichting er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Stichting, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Stichting kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de Stichting schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de Stichting komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Stichting is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Stichting en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De Stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Stichting het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Stichting zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Stichting.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Stichting tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Stichting bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Stichting voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Stichting te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de Stichting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De Stichting beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Stichting, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Stichting binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de Stichting niet op, tenzij de Stichting schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Stichting, zal de Stichting naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Stichting en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Rondje Pampus

Stichting Rondje Pampus, gevestigd aan Weesperzijde 142 1091 ET Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Rondje Pampus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@stichtingrondjepampus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Rondje Pampus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Stichting Rondje Pampus analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Rondje Pampus neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Rondje Pampus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van 12 maanden voor de verstrekte persoonsgegevens.

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Rondje Pampus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Rondje Pampus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Rondje Pampus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Rondje Pampus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Rondje Pampus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@stichtingrondjepampus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Rondje Pampus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Rondje Pampus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via privacy@stichtingrondjepampus.nl

 

 1. Contactgegevens

Stichting Rondje Pampus

Weesperzijde 142

1091 ET Amsterdam

Email: privacy@stichtingrondjepampus.nl

Website: https://stichtingrondjepampus.nl/

 

Robert Voogel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Rondje Pampus en kan bereikt worden via privacy@stichtingrondjepampus.nl